Aktuálne info:

Zaregistrujte svoju firmu a nakupujte výhodnejšie.

Obchodné podmienky

  

Odber a dodacia lehota:
•Osobný odber, •GEIS, 123Kuriér
Dodacia lehota tovarov dodávaných bežne zo skladu je 24 hod.
Nadrozmerný tovar (>3bm) do 48 hod.

DOSTUPNOSŤ NA OBJEDNÁVKU - Tovar je na sklade v obmedzenom množstve, informujte sa, kedy vám môže byť dodaný.
Obrázky na e-shope môžu byť ilustračné. 
Cenové hladiny: (určia sa Vám po registrácii na e-shope)

MOC – maloobchodné ceny
- ceny sa zobrazujú zákazníkovi bez registrácie 
- platba v hotovosti, na predfaktúru, na dobierku

ZOC – zvýhodnené ceny
- registrácia v internetovom obchode  (IČO)
- predloženie výpisu z OR , alebo živnostenského listu živnostníkom
- predmet činnosti registrovanej firmy súvisí s výrobou, montážou, opravou nábytku a p., 
  alebo s predajom a sprostredkovaním predaja komponentov pre zabezpečenie tejto
  činnosti
- v osobitnom prípade po dohode s dodávateľom   
 - dohodnuté zvýhodnené ceny sa zobrazujú zákazníkovi po zaregistrovaní, 
  následnom nastavení v našom systéme, o čom je zákazník informovaný e-mailom - počas pracovných dníVOC - veľkoobchodné ceny
- registrácia v internetovom obchode  (IČO) 
- predloženie výpisu z OR , alebo živnostenského listu živnostníkom
- predmet činnosti registrovanej firmy súvisí s výrobou, montážou, opravou nábytku a p., 
  alebo s predajom a sprostredkovaním predaja komponentov pre zabezpečenie tejto
  činnosti  
- v osobitnom prípade po dohode s dodávateľom
- veľkoobchodné ceny určí predajca  po vzájomnej dohode s odberateľom
- dohodnuté veľkoobchodné ceny sa zobrazujú zákazníkovi po zaregistrovaní, 
   následnom nastavení v našom systéme, o čom je zákazník informovaný e-mailom - počas pracovných dní


V osobitných prí­padoch je monžnosť stanoviť zľavu individuálne !!!

ZOC a VOC
Tieto ceny platia v prípade, že kupjúci nemá voči predávajucemu žiadny záväzok po lehote splatnosti.

Platnosť cenníka:
Je uvedená v cenní­ku. Právo na zmeny a úpravy cien vyhradené.

Pri neuhradených faktúrách po splatnosti, je nasledujúca objednávka automaticky odoslaná na dobierku.

PREPRAVA TOVARU 

 • Zásielka do 5kg = 4€ (bez DPH)
 • 0€ -  99€ = 8€ (bez DPH)
 • 100€ - 299€ - 6€ (bez DPH)
 • 300€ - 500€ - 3€  (bez DPH)
 • Pri odbere tovaru nad 500 EUR (bez DPH) :   ZDARMA   !!!
 • Zásielka nad 50kg automaticky počíta s paletou v hodnote 3€ (bez DPH)
 • (počíta sa hodnota dodávky , nie objednávky)
 • dobierka + 1,25€ (bez DPH)
 • Nadrozmerné zásielky

        1,2bm - 3bm - 3€ (bez DPH)

           3bm - 6bm - 6€ (bez DPH)

 • prepravné podmienky sú pre Slovenskú republiku

 • Zásielky do Česka a Poľska - 10€ (bez DPH)

 • maximálna váha zásielky 50kg a maximálna dĺžka 2bm

 • Pri zásielke do Poľska iba platba PREDOM


Uvádzajte na Vašich objednávkach telefónne čí­slo, presnú adresu, kde má byť tovar doručený a spôsob prepravy.


Fakturačné údaje:

Quatro LM, s.r.o. 

Kláštorná 829/25, 031 04 Liptovský Mikuláš - Okoličné
IČO: 36431991
DIČ: 2022029196 
IČ DPH: SK2022029196
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Vložka číslo: 16366/L
Banka: SLSP
IBAN: SK8109000000000333125645
Swift:  GIBASKBX

Orgán dozoru:

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia,
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

 

 


REKLAMÁCIE:


Reklamácie tovaru, vád a inak vadných plnení­ budú vysporiadané v súlade s Obchodným zákonní­kom. Tieto žiadame uplatňovať pí­somnou formou, neodkladne, najneskôr do 15 dní­ od obdržania tovaru. Podľa charakteru reklamácie žiadame predložiť komerčný zápis, a uviesť čísla sprievodných dokladov a spôsob dopravy.

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako "RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho rišenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke Quatro LM, s.r.o.

3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

8. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

10. Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

11. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

12. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru (nákupu tovaru v predajni alebo prevzatia zásielky).

Záruka vrátenia peňazí až do 14 dní

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomne a odstúpenie musí obsahovať najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a presnú špecifikáciu tovaru. Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení. Ponúkame Vám možnosť, ktorá by mala zvýšiť Vašu dôveru v nakupovaní cez Internet. V súlade s platnými podmienkami nášho obchodu máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, s kompletným príslušenstvom). Vieme že nemáte možnosť si ponúkaný tovar dopredu dostatočne prezrieť alebo sa môžete zmýliť pri objednávke. Pokiaľ zistíte bezprostredné po nákupe, že Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte ho možnosť v tejto dobe bez uvedenia dôvodu vrátiť a bude Vám do 14 dní vrátená kúpna cena. Na tovar ponúkaný v našej internetovej predajni sa pre spotrebiteľa vzťahuje štandardná záruka výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny do 14 dní odo dňa nákupu:

 • Možnosť vrátenia peňazí platí pre objednávky cez internetový obchod Quatro LM, s.r.o.
 • Tovar musí byť V BEZCHYBNOM STAVE a BEZ ZNÁMOK POUŽÍVANIA, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
 • Vadný tovar (aj keď vada nie je spôsobená zákazníkom) bude vrátený zákazníkovi na jeho náklady a následne je možné riešiť jeho reklamáciu štandardným spôsobom.
 • Zásielku je treba odoslať na vlastné náklady do 14 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
 • U vrátenej zásielky musí byť priložený originálny doklad o kúpe (faktúra, pokladničný blok).
 • U vrátenej zásielky musí byť priložená písomná žiadosť o zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.
 • Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou alebo ľubovoľnou prepravnou službou. Odporúčame Vám tovar poistiť.
 •  Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude zásielka prijatá !
 •  Pri vrátení tovaru do 14 dní odo dňa nákupu platia podmienky podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. !


Postup pri reklamácii
 • Kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného firmou Quatro LM, s.r.o. vykonajú záručnú (príp. pozáručnú) opravu.
 • Ak sa kupujúci nedohodne so záručným servisným strediskom inak, kupujúci doručí tovar na náklady kupujúceho na adresu záručného servisného strediska čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dokladu o kúpe (faktúra, blok z elektronickej registračnej pokladnice), originálneho záručného listu (odporúčame ponechať si kópiu) a podrobného písomného popisu závady.
 • Ak výrobca nemá autorizované záručné servisné stredisko kupujúci kontaktuje priamo firmu Quatro LM, s.r.o. cez kontaktný formulár. Firma Quatro LM, s.r.o. bude najneskôr do 24 hod. (v pracovných dňoch) kupujúceho informovať o postupe pri reklamácii.
 • V prípade, že bude po dohode s predávajúcim tovar doručovaný na adresu predávajúceho, treba reklamovaný tovar doručiť na náklady kupujúceho čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dokladu o kúpe (faktúra, blok z elektronickej registračnej pokladnice), originálneho záručného listu (odporúčame ponechať si kópiu) a podrobného písomného popisu závady.
 • Po doručení reklamovaného tovaru Predávajúcemu bude Kupujúci e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však bez súhlasu Kupujúceho nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.
 • Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Firma Quatro LM, s.r.o. si vyhradzuje právo po dohode s odberateľom predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Na tovar ponúkaný v našej predajni sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu, minimálne však 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.
 • Po vykonaní záručnej príp. pozáručnej opravy firma Quatro LM, s.r.o. oznámi kupujúcemu emailom resp. telefonicky stav vybavenia reklamácie a dohodne sa s kupujúcim na spôsobe prevzatia opravného tovaru. Tovar je možné prevziať osobne v predajni Quatro LM, s.r.o. alebo je ho možné zaslať zásielkovou službou na náklady kupujúceho. Spolu s opraveným tovarom odovzdá firma Quatro LM, s.r.o. kupujúcemu reklamačný protokol.

 

             stiahnuť reklamačný list                                                

QUATRO LM, s.r.o.